MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA PÕHIKIRI TALLINN 2019
1. ÜLDSÄTTED
2. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA EESMÄRGID
3. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA VARA, VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE
5. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA LIIKMED, NENDE VASTUVÕTMISE JA KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
6. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA JUHTIMINE
8. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

1. ÜLDSÄTTED
1.1 MTÜ Aircooled Club Estonia (edaspidi Klubi või ACE) on vabatahtlik kasumit mitte taotlev ühendus, mis koondab 1950-1980ndate Saksamaa automargist „Volkswagen“ ja kõigest sellega seonduvast huvitatuid, loodud vabatahtlike initsiatiivil, ühiste huvide realiseerimiseks, mis on määratud antud Põhikirjaga.
1.2 Klubi esindab punktis 1.1 mainitut välisüritustel.
1.3 Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, Saku vald, Harjumaa.
1.4 Klubi asutati septembris 2019 aastal Tallinnas.
1.5 Klubi omab internetis ametlikku sotsiaalmeedia kontot, mida täiendatakse liikmete, huviliste, koostööpartnerite ning toetajate jõududega. 1.6 Klubi võib omada vara, logo ning muud sümboolikat.
1.7 Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.8 Klubi omab arveldusarvet pangas.

2. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA EESMÄRGID
2.1 Klubi eesmärgiks on tagamootoriga Volkswagen automargi omanike ja huviliste ühendamine üle Eesti.
2.2 Oma eesmärkide elluviimiseks Klubi: a) propageerib 1950-1980 Volkswageni ja sellega kaasnevat elustiili ja kultuuri, b) realiseerib, esindab ja kaitseb ühiseid huve ning abistab liikmeid kõiges 1950-1980 Volkswagen automargiga seonduvas, c) vahendab ideid, kogemusi ja muljeid, d) tugevdab sõpruskonna vaimu läbi ühisürituste korraldamise ja pideva suhtluse erinevate suhtluskanalite kaudu, e) korraldab Klubi liikmete ja huviliste ühisüritusi, f) loob kontakte 1950-1980 Volkswagen automargi omanike ja klubidega ning huvilistega nii Eestis, kui ka mujal maailmas, g) tegeleb muu tegevusega, mis on seotud Klubi tegevuse edasiarendamisega,
2.4 Klubi tegeleb muu tegevusega, mis ei ole antud Põhikirjaga vastuolus, vastab eetika ja moraali normidele, Liiklusseadusele ning Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

3. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Klubil on õigus arendada tegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
3.2 Klubil on õigus sõlmida lepinguid ettevõtete, teiste ühenduste ja kodanikega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
3.3 Klubil on õigus moodustada tegevuse laiendamiseks allstruktuure.

4. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA VARA, VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE
4.1 Klubi vahendid moodustuvad: a) liikmemaksust, b) tulust, mis võidakse saada Klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, c) tulu üritustest, sümboolika levitamisest jms. laekuvast rahast, d) sihteraldistest, annetustest ja pärandustest, e) ürituste korraldamisest, f) muudest seadustega lubatud allikatest.
4.2 Vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 4.3 Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
4.4 Klubi liikmel ei ole õigust Klubi varale, Klubil ei ole õigust Klubi liikme varale.
4.5 Klubi ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Klubi ei kanna vastutust oma liikmete kohustuste ja võlgade eest isegi juhul, kui see tekkis nende isikute, kui Klubi liikmete, tegevuse tulemusena.
4.6 Riik ei kanna vastutust Klubi varaliste kohustuste eest ega Klubi riigi kohustuste eest.
4.7 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. 4.8 Klubi võib määrata auhindu ja toetusi.

5. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA LIIKMED, NENDE VASTUVÕTMISE JA KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
5.1 Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 18 aasta vanune Eesti Vabariigi kodanik, kes omab tagamootoriga Volkswagen marki sõidukit või kellel on huvi tagamootoriga Volkswagen automargi vastu ning kes on nõus antud Põhikirjaga. Erandid liitumisel on lubatud vaid Klubi juhatuse nõusolekul ja alaealise puhul eestkostja nõusolekul.
5.2 Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus Klubi juhatusele, kelle
otsustada on kandidaadi sobivus ning avalduse rahuldamine. Liitumisavalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse Klubiga liituda soovijat elektronposti teel.
5.3 Pärast liitumisavalduse rahuldamist on kandidaat kohustatud 15 kalendripäeva jooksul tasuma jooksva aasta eest liikmemaksu. Liikmekandidaat loetakse Klubi liikmeks peale seda, kui ta on tasunud Klubile esimese liikmemaksu summa.
5.4 Klubi liige on kohustatud tasuma iga aastast liikmemaksu, mis tasutakse ACE arvele jooksva aasta eest hiljemalt 10. veebruariks. Liikmemaksu suuruse kinnitab juhatus ja summa fikseeritakse juhatuse koosoleku protokollis.
5.5 Juhul, kui Klubi tegevus oli peatatud, või Klubi oli kustutatud ettevõtete registrist ning ACE sama nimega taaskäivitatakse, peavad endise mittetulundusühingu Aircooled Club Estonia liikmed esitama uuesti avalduse Klubi liikmeks saamiseks ning vastavalt kehtivale põhikirjale tasuma liikmemaksu.
5.6 Klubi liikmeks vastuvõtmist otsustatakse juhatuse poolt üks kord kuus. 5.7 Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
5.8 Klubile esitatud avaldus säilitatakse ning on Klubi liikmeksoleku tõendiks.
5.9 Klubil on õigus keelduda kandidaadi vastuvõtmisest põhjendatud argumentide ja tõendite alusel.
5.10 Klubi liikme võib Klubist välja arvata, kui a) Klubi liige on oma tegevuse või tegevusetusega olulisel määral kahjustanud Klubi mainet või kuritarvitanud Klubi nime, sümboolikat või varasid, b) Klubi liige ei ole viimasel aastal tasunud Klubi liikmemaksu, c) Klubi liige ei ole antud Põhikirja punkte täitnud.
5.11 Klubi liikme väljaarvamine otsustatakse Klubi juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 3/4 koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Kinnitatud väljaarvamise otsus tehakse liikmele teatavaks elektroonilisel teel tuues ära väljaarvamise põhjuse.
5.12 Protesti Klubist väljaarvamise kohta lahendab Klubi juhatus.
5.13 Klubi liige võib igal ajal Klubist välja astuda omal soovil. Liige arvatakse välja 15 päeva jooksul vastava sooviavalduse laekumisest Klubi juhatusele.
5.14 Endisele liikmele tema tasutud liikmemaksu või selle osasid ei tagastata.
5.15 Klubi põhikirja rikkumise korral võib juhatus rikkuja suhtes kasutada mõjutusvahendeid vastavalt kehtivale põhikirjale. Põhikirja korduva rikkumise korral võidakse Klubi liige juhatuse otsuse alusel Klubist välja arvata.

6. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 Klubi liikmel on õigus: a) osaleda hääleõigusega Klubi Üldkoosolekul,
b) saada Klubi juhatuselt teavet Klubi tegevuse kohta, c) osaleda klubielus, üritustel, koosolekutel, d) osaleda ACE sotsiaalmeedia diskussioonides ja algatada neid, e) juhatuse nõusolekul esindada Klubi erinevate ürituste raames, f) kasutada ettenähtud korras Klubi vara ning saada liikmetele laienenud soodustusi, g) teha vabatahtlikke annetusi Klubile, h) astuda Klubist välja.
6.2 Klubi liige on kohustatud: a) järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhatuse otsuseid, b) teatama Klubi juhatusele klubiliikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed ning teatama nende muutumisel uued andmed hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul peale kontaktandmete vahetamist, c) tasuma liikmemaksu juhatuse poolt ettenähtud korras ja suuruses, d) tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõppes aasta keskel, e) teadma ja järgima antud Põhikirja, f) hoidma ja kaitsma Klubi mainet, g) austusega suhtlema Klubi juhatuse, liikmete, kandidaatide ning muude inimestega, kes osalevad klubielus. h) teadma ja täitma Klubi sotsiaalmeedia reegleid ning kutsuma teisi neid täitma, i) mitte levitama informatsiooni, mis on mõeldud Klubi siseseks kasutamiseks. j) otstarbekalt kasutama Klubi inventari, k) eemaldama Klubi sümboolika autolt, selle müümisel mitte Klubi liikmele. 6.3 Klubi võimaldab mitte Klubi liikmetel: a) saada Klubi liikmeks, b) osaleda Klubi avalikel üritustel, c) osaleda Klubi ametliku sotsiaalmeedia lehe avalikes teemades,
6.4 Klubi liikmetel on keelatud: a) solvata Klubi liikmete ja teiste Klubiga seotud inimeste, kes osalevad Klubi tegevuses, isiklikku au ja inimväärikust, b) anda intervjuud või suhelda meediaga ACE nime all ilma Klubi juhatuse nõusoleku ja kooskõlastamiseta, c) kasutada Klubi sümboolikat kommerts eesmärkidel. d) korraldada üritusi ACE Klubi nime all kooskõlastamata juhatusega.
6.5 Täiendavaid varalisi kohustusi võib panna klubiliikmetele ainult Klubi Üldkoosoleku otsusega, kuid need ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktide ja Põhikirjaga ning täiendavate kohustuste poolt peab nende kinnitamiseks hääletama vähemalt 2/3 ühingu liikmetest.
6.6 Klubi toetajad võivad olla kõik ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja üksikisikud, kes soovivad kaasa aidata Klubi eesmärkide saavutamisele. Klubi ja toetajate vahelised suhted reguleeritakse lepingutega.
6.7 Kõik Klubi liikmed võivad soovi korral olla samaaegselt teiste klubide liikmed.

7. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA JUHTIMINE
7.1 Üldkoosolek:
7.1.1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi Üldkoosolek, kus igal Klubi liikmel on üks hääl.
7.1.2 Kõik Klubi liikmed omavad hääleõigust.
7.1.3 Klubi Üldkoosolekul võivad osaleda ainult Klubi liikmed. Erandkorras võivad Üldkoosoleku otsusega koosolekul osaleda ka klubiliikme volitatud esindaja ja teised isikud (koostöö partnerid, toetajad).
7.1.4 Klubi Üldkoosoleku pädevuses on: a) põhikirja muutmine 2/3 koosolekul osalenute nõusoleku korral, b) eesmärgi muutmine 7/10 Klubi liikmete nõusoleku korral, c) juhatuse liikmete määramine, d) auhindade, toetuste ja annetuste kinnitamine, e) Klubi ühinemise, jagunemise või likvideerimise otsustamine 2/3 Klubi üldkoosolekul osalenute korral, f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse, g) aastaaruande kinnitamine.
7.1.5 Klubi Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus seaduses ja põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis kui ühingu huvid seda nõuavad. Koosolek võib olla ka konverentsipõhine internetis või ACE sotsiaalmeedia lehel.
7.1.6 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt 14 kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade Üldkoosoleku toimumisest saadetakse iga klubiliikme poolt avaldatud elektronposti aadressile.
7.1.7 ACE Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on vähemalt 10% Klubi liikmetest. Vajaliku 10% Klubiliikmete mitte osalemisel võidakse korraldada kordus koosolek. Kordus koosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust ning see toimub mitte vähem kui 14 päeva pärast.
7.1.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
7.1.9 Kõik Üldkoosolekud protokollitakse. Protokollid allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt 7 päeva jooksul peale Üldkoosoleku toimumist ning edastatakse elektronposti teel koosolekul osalejatele.
7.2 Juhatus:
7.2.1 Klubi tegevust juhib ja seda esindab Klubi juhatus. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 2, ülemmäär 6 liiget.
7.2.2 Klubi juhatusse võivad kuuluda ainult Klubi liikmed.
7.2.3 Juhatuse liikmed määrab Üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.
7.2.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamusega.
7.2.5 Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollid allkirjastatakse kõigi juhatuse liikmete ja protokollija poolt ning edastatakse juhatuse liikmetele elektronposti teel.
7.2.6 Juhatuse pädevusse kuulub: a) Liikme-ja muude Klubis kehtestatud maksude suuruste määramine, b) Klubi eelarve kinnitamine, c) Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, d) Klubi tegevusplaani kinnitamine, e) Klubi põhikirja muudatuste esitamine Üldkoosolekule, f) Klubi sümboolika haldamine, g) Klubi aastaaruande koostamine, h) Klubi tegevuse organiseerimine ja juhtimine, i) Klubi vahendite kasutamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade andmine, j) Klubi esindamine organisatsioonides, ühingutes, firmades, riigi-ja krediidiasutustes, sh. välismaal, k) vajadusel palgaliste töötajate tööle võtmine ja vabastamine töölt, nende töö tasustamise korraldamine, l) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
7.2.7 Juhatus on kohustatud Üldkoosolekul kogu oma tegevuse ette kandma ja koostama aruande üks kord aastas.
7.2.8 Juhatuseistungi kokkukutsumise õigus on igal juhatuse liikmel. Kokkukutsumise korra kehtestab juhatus.

8. MTÜ AIRCOOLED CLUB ESTONIA ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1 Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2 Klubi ühinemine, jagunemine või likvideerimine otsustatakse Klubi Üldkoosolekul.
8.3 Klubi likvideerijateks on Klubi juhatus või Üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.4 Varade jaotamine Klubi likvideerimisel: a) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks Üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel. b) Kui Üldkoosolek ei tee otsust Klubi vara jagamise kohta, jaotatakse vara võrdsetes osades Klubi lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel c) Kui vara ei saa jaotada eelnevate punktide alustel, läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult Klubi eesmärkidele vastavalt. d) Klubi sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korraga, kriminaalseaduse või heade kommetega või klubiliikmete arv langeb alla 2, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile. Põhikiri on kinnitatud 30.09.2019

Add to cart